Flora en faunawet pdf

      Comments Off on Flora en faunawet pdf

In overleg met u worden trainingen samengesteld en aangepast aan uw wensen en behoeften. Bekijk het overzicht van onze trainingen. Heeft u interesse voor een of meerdere trainingen, of wilt u meer weten flora en faunawet pdf de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons, wij helpen u graag verder. Klik op de titel van de cursus, voor informatie over de inhoud van de cursus. Voor individueel inschrijven zie onze Cursusagenda. De Flora- en faunawet was een Nederlandse wet in formele zin die de bescherming van dier- en plantensoorten regelde.

De wet trad voor een deel op 2 juli 1999 en voor het overige deel op 1 april 2002 in werking en werd op 1 januari 2017 ingetrokken. Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. Hierdoor kreeg Nederland één wet voor de bescherming van in het wild voorkomende soorten. De Flora- en faunawet regelde de bescherming van soorten. Daarnaast is een aantal uitheemse dier- en plantensoorten als beschermde soort aangewezen.

De wet heeft betrekking op onder meer beheer en schadebestrijding, jacht, handel en bezit en overige menselijke activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende soorten zo veel mogelijk met rust worden gelaten.

Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. Artikel 12: Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. Artikel 14, eerste lid: Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten.

Artikel 14, tweede lid: Het is verboden planten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten in de vrije natuur te planten of uit te zaaien. Artikel 75 bepaalt dat ook de minister, voor zover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door gedeputeerde staten ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing kan verlenen. De Flora- en faunawet maakt het mogelijk een landschapselement of object aan te wijzen als beschermde leefomgeving. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. Deze mogelijkheid is in de wet opgenomen om locaties die van groot belang zijn voor het voortbestaan van een planten- of diersoort te beschermen.

De aanwijzing tot beschermde leefomgeving maakt het mogelijk bepaalde handelingen te verbieden of strenge voorwaarden te stellen aan de handelingen die op die bewuste plaats de kwaliteit kunnen aantasten. Wanneer een ingreep invloed kan hebben op de natuur, kan een ontheffing worden aangevraagd. Afhankelijk van welke soorten voorkomen op de locatie moet vervolgens een ‘toets’ worden verricht. De keuze voor toets is afhankelijk van de tabel waar de soorten op staan die voorkomen op de locatie.

De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten, klik op de titel van de cursus, zoals de soortnummers en Rode Lijststatus van wilde planten en streeplijsten voor het verzamelen en doorgeven van waarnemingen. Uit het nest te nemen, bestand kunnen tot 50 lijsten of 5000 waarnemingen worden opgeslagen. Lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Af te snijden; ontheffing kan verlenen.

Voorbeeld: Iemand is eigenaar van een woning. Hij wil zijn dak vervangen omdat het lekt. Hij is ervan op de hoogte dat er vleermuizen onder het dak naar binnen vliegen en in de spouwmuur gaan zitten. Deze vleermuis komt toevallig voor in tabel 3 van de Flora- en faunawet.

In dit geval moet de persoon een uitgebreide vergunning aanvragen en onderbouwen waarom hij deze ingreep wil doen. Verder dient ook rekening te worden gehouden met seizoenen. Deze staan op tabel 3 en verstoring van broedvogels is zo gebeurd. Om die reden is het verstandiger om de activiteit te verplaatsen buiten het broedseizoen. De komst van de flora en faunawet had grote gevolgen voor het werken in de gemeentelijke groenvoorziening en ruimtelijke ontwikkeling. De wetgeving beschrijft tenslotte nauwkeurig de beschermstatus van de flora en fauna.