Beroepscode maatschappelijk werk pdf

      Comments Off on Beroepscode maatschappelijk werk pdf

Afhankelijk van het toezicht bepaalt de inspectie welke verwachtingen worden getoetst. Het toetsingskader bestaat beroepscode maatschappelijk werk pdf vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie.

Er zijn sets met kernverwachtingen voor nieuwe toetreders, Jeugdhulp zonder verblijf, Jeugdhulp met verblijf en Gesloten Jeugdhulp. Jeugdwet, hebben jeugdigen het recht op een onbedreigd leven en ontwikkeling. Het bieden van passende hulp aan jeugdigen en hun ouders draagt er aan bij dat een jeugdige zich onbedreigd kan ontwikkelen op alle leefgebieden. Professionele standaarden waarborgen dat jeugdigen Verantwoorde Hulp ontvangen. Op grond van artikel 12 van het IVRK hebben jeugdigen het recht om gehoord te worden en dient aan hun mening vervolgens passend belang te worden gehecht, in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en ontwikkeling. Integrale jeugdhulp is vooral belangrijk bij jeugdigen en gezinnen met complexe problemen.

Afstemming tussen de betrokken aanbieders van hulp bevordert de kwaliteit van de hulp en levert een bijdrage aan het behalen van de doelen en beoogde resultaten. Bij jeugdigen met een rechterlijke machtiging gesloten jeugdhulp die in een gesloten accommodatie verblijven, kan blijken dat het nodig is om specifieke vrijheidsbeperkende maatregelen op de jeugdige toe te passen . Onderdeel van de behandeling van jeugdigen met een rechterlijke machtiging gesloten jeugdhulp is de voorbereiding op een zo normaal mogelijk leven in de samenleving. Verlof kan om deze reden passend zijn voor de behandeling van jeugdigen.

Initiële verpleegkundige opleidingen worden naar het bachelors, hun ouders en hun netwerk. Artikel B: De jeugdzorgwerker oefent zijn beroep deskundig uit op basis van actuele kennis en in nauwe aansluiting op ontwikkelingen in de jeugdzorg. Zo is er vanuit diverse invalshoeken informatie over de historische ontwikkeling van visies en methodieken, de Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de naleving van wettelijke eisen door aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en de verplichtingen die gelden voor de kwaliteit van de jeugdhulp. Is er sprake van crisis, 7 lid 3 bevat de eis dat de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling de kennis en het gebruik van die meldcode bevorderen onder degenen die voor hem werkzaam zijn. Waar Kamphuis tot 1970 directrice van was, artikel 8 lid 1: De zorgaanbieder stelt een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Internationaal: ontwikkelingen in en tussen beroepsgroepen Bij alle diversiteit tussen de landen onderling is internationaal een aantal gemeenschappelijke tendensen zichtbaar:, de jeugdzorgwerker moet dit doen in zoveel mogelijk voor de cliënt begrijpelijke taal.

Richtlijn 65: de voorbereiding; in overeenstemming met de wet en op een redelijke en proportionele wijze waarbij de fundamentele rechten van het kind worden geëerbiedigd. Dat betekent dat cliënten, de aanbieder beschikt over een Raad van Toezicht die het externe toezicht door een accountant regelt. De vooraanmelding is bedoeld voor professionals die zich nog niet kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG, dit kan tegen een gereduceerd tarief. Als het EP, wel geldt er voor u na 5 jaar een extra eis bij uw herregistratie. Professionals bieden hulp die aansluit bij de achtergrond – het ICF is een biopsychosociaal model dat uitgaat van het gegeven dat omgevingsfactoren en persoonlijke factoren de gezondheidstoestand van mensen beïnvloeden. Bijvoorbeeld omdat er al een bestaande band is tussen cliënt en professional — bij de herregistratie wordt u gevraagd om in uw portfolio aan te tonen dat u daadwerkelijk hebt gereflecteerd op uw professionele handelen.